Politik Creeper Politik bloggar

EU-grundlagens inbyggda politik

 

Den högsta makten i EU-systemet har EU:s grundfördrag, som anger vilken politik som ska drivas i medlemsänderna, och förbjuder och påbjuder olika politiska problemlösningar och initiativ. Utifrån grundfördragens text formar EU-kommissionen de konkreta förslagen, som sedan ministerrådet och parlamentet ska ta ställning till. Fördragen och detaljlagarna tar enligt EU:s praxis över all nationell lag, inklusive nationella grundlagar. EU:s grundfördrag härrör från 1950-talets Romfördrag och Euratomfördrag och 1990-talets Maastrichtfördrag, senast uppdaterade med Lissabonfördraget 2009.

 

Harmonisering - övergripande metod och mål

Samma lagar och regler ska införas överallt, och det ska ske samtidigt. Om nödvändig majoritet uppnås måste alla genomföra lagarna. Om majoritet inte uppnås får ingen genomföra dem.

PROJEKTET - Grundfördragen är en plan

"En allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken"  är en grund.

 

Det föreskrivs vilka typer av lagar som ska stiftas.

 

Konkreta tidtabeller förekommer på när saker ska vara införda.

 

Det finns ett antal s.k. passareller = olika förfaranden för att flytta fram positionerna utan ny fördragsändring och nationell förankring.

 

Förutsättningar för några länder att ”gå före” på olika områden mot allt fastare sammanslutning är inskrivna.

 

 

EKONOMISKA GRUNDERNA

Ekonomiska överväganden är historiskt grundläggande och fortfarande centrala - det handlar om harmonisering (samtidig likriktning av lagstiftning och regelverk)  och liberalisering (privatiseringar, minimering av statliga stöd). Ständigt ökad produktion och penningomsättning är ett mål.

De fyra friheterna

Inre maknadens grund, kommersiella rättigheter för att underlätta gynnsam etablering, ge stordriftsfördelar, enklare för internationella företag, främja konkurrens,

 

Det handlar om rätten att fritt flytta:

 

       Varor

 

       Tjänster

 

       Kapital

 

       Arbetskraft

 

Ta bort handelshinder

Först tullar, sedan nationella regler för varor , tjänster, kapital och arbetskraft.  Miljö- och konsumentregler är till exempel i princip handelshinder, där länder inte får gå före annat än i undantagsfall. Internationell finansspekulation får inte regleras.

 

Centraliserad ekonomi

Gemensam självständig centralbank med inflationsbekämpning som övergripande ekonomiskt mål.

 

Ständigt låga budgetunderskott gemensamt krav.

 

 

Icke- snedvriden konkurrens

Principiellt förbud mot offentliga stöd som kan gynna en verksamhet på bekostnad av en annan - inom hela EU.

 

Avskaffande av offentliga monopol när det gäller infrastruktur m.m.

 

POLITISKA PÅBYGGNADEN

Gemensam valuta  - ses som en politiskt sammanhållande faktor.

 

Gemensam militär kapacitet, gemensamma internationella insatser, inriktning mot en gemensam försvarspolitik.

 

Gemensam utrikespolitik.

 

"Område för frihet, säkerhet och rättvisa"  = Rättsligt och polissamarbete, civilrätt, gemensamma åklagare i Eurojust mm

 

Politik på olika delområden -  se särsklid lista

Coding by Campbell & Lilja Web Design