Politik Creeper Politik bloggar

Vad finns på EU:s bord?

 

EU:s ämnesområden - här en sammanfattad lista från EU.

 

Vill du se vad som står på de ställen som refereras till nedan, alltså artikel och fördrag, så finns ett antal länkar nedan, för övriga referenser,  gå till  EU-Sverige.se och kolla,  slå upp i högerspalten där.   (länksystemet framtaget av Anders Erkéus i jobbet med EU-Sverige.se)

 

Ordinarie förfarande:

Där parlamentet och ministerrådet (m kval. majoritet) beslutar tillsammans

 

Speciella förfaranden:

 

Enhälligt i ministerrådet + godkännande av parlamentet

 • Bekämpning av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 19.1 i EUF-fördraget)
 • Utveckling av unionsmedborgarskapet (artikel 25, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Inrätta en europeisk åklagarmyndighet (artikel 86.1 i EUF-fördraget)
 • En enhetlig ordning för Europaparlamentsval och regler och villkor för Europaparlamentets ledamöter(artikel 223.1-2 i EUF-fördraget)
 • Fastställandet av den fleråriga budgetramen (artikel 312.2 i EUF-fördraget)
 • Flexibilitetsklausulen -lämpliga bestämmelser för att uppfylla mål, när befogenheter inte finns i fördragen (artikel 352.1 i EUF-fördraget).

 

Ministerrådet (m kval. majoritet) ensamt, efter att ha hört parlamentet

 

Enhällighet i ministerrådet ensamt, efter att ha hört parlamentet

 • Åtgärder om social trygghet eller socialt skydd (artikel 21.3 i EUF-fördraget)
  Rätt att rösta och kandidera i kommunala val samt till Europaparlamentet (artikel 22.1-2 i EUF-fördraget)
 • Åtgärder som utgör ett steg tillbaka i EU-rätten när det gäller liberalisering av kapitalrörelser till eller från tredjeland (artikel 64.3 i EUF-fördraget)
 • Regler om pass, id-kort och bevis om uppehållstillstånd (artikel 77.3 i EUF-fördraget
 • Åtgärder inom civilrätten som rör gränsöverskridande frågor om familjerätt (artikel 81.3 i EUF-fördraget)
 • Operativt polissamarbete (artikel 87.3 i EUF-fördraget)
 • Möjligheten för medlemsländernas myndigheter att ingripa på ett annat medlemslands teritorium (artikel 89 i EUF-fördraget)
 • Indirekta skatter (artikel 113 i EUF-fördraget)
 • Tillnärmning av lagstiftning som rör den inre marknadens upprättande eller funktion (artikel 115 i EUF-fördraget)
 • Språkanvändning i samband med europeiska rättigheter som säkerställer ett skydd av immateriella rättigheter (artikel 118, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Förfarandet vid alltför stora underskott i medlemsländernas budget (artikel 126.14 i EUF-fördraget)
 • Tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter angående tillsyn över kreditinstitut (artikel 127.6 i EUF-fördraget).
 • Social trygghet för arbetstagare och pensionärer, tillvaratagande av arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen, anställningsvillkor för medborgare i tredje land (artikel 153.2, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Vissa bestämmelser inom miljöpolitiken, till exempel om miljöskatter, fysisk planering och markanvändning, och förvaltning av vattenresurser och struktur på energikällor (artikel 192.2 i EUF-fördraget) -  inkl överförande av dessa frågor till ordinarie förfarande
 • Bestämmelser inom energipolitiken som handlar om skatter (artikel 194.3 i EUF-fördraget)
 • Regler som rör associering av utomeuropeiska länder och territorier (artikel 203 i EUF-fördraget)
 • EU-domstolens behörighet att behandla tvister om hur beslutade immateriella rättigheter på EU-nivå ska tillämpas (artikel 262 i EUF-fördraget) - ska godkännas av medlemsländerna.
 • Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga (artikel 308 i EUF-fördraget) (+ andra metoder.)
 • Berstämmelser om systemet för unionens egna medel (artikel 311, tredje och fjärde stycket i EUF-fördraget) - ska godkännas av medlemsländerna - genomförandebsetämmelser med parlamentets godkännande
 • Förvandla ett förfarande inom fördjupat samarbete som kräver speciellt förfarande till det ordinarie (artikel 333.2 EUF)

 

Samma metod som harmoniseringen antagits med - kan initieras av 1/4 av medlemsstaterna

EU-parlamentet efter rådets och kommissionens godkännande

 • Europaparlamentets undersökningsrätt (artikel 226, tredje stycket i EUF-fördraget)
 • Regler för Europeiska ombudsmannen (artikel 228.4 i EUF-fördraget) (yttrande från kommissionen)

Coding by Campbell & Lilja Web Design