Politik Creeper Politik bloggar

Det demokratiska misslyckandet

onsdag 6 april 2016 av Anders Erkéus

Så här står det i den statliga utredningen EU på hemmaplan, som presenterades i februari:

“Den  grundläggande  kunskap  som  behövs  för  att  medborgaren ska kunna skaffa sig insyn och ha möjligheter att påverka politiken saknas i hög grad. Sådan kunskap handlar t.ex. om en grundläggande förståelse  för  hur  gemensamma  beslut  fattas  i  unionen,  förståelse för att både riksdagsval och val till Europaparlamentet  –om än på olika sätt –handlar om att välja representanter som ska fatta beslut i en union av 28 länder, förståelse för att en stor del av de beslut som fattas i riksdagen är en direkt följd av redan fattade EU-beslut och förståelse för vilka frågor som beslutas på vilken nivå. Det behövs bättre kunskap för att öka individens och andra intressenters möjlighet att ifrågasätta, ställa följdfrågor, göra sin röst hörd och utkräva ansvar.

Förutom  kunskapsbristen  är  det  två  övergripande  faktorer  som sedan EU-inträdet samverkar negativt och förstärker obalansen i individers  och  andra  intressenters  möjligheter  till  insyn,  delaktighet och inflytande. Den ena handlar om maktförskjutningar och förändrade roller  för  de  politiska  institutionerna.  Den  andra  handlar  om frånvaron  av  ett  kontinuerligt  offentligt  samtal  om  EU-relaterade frågor, en frånvaro som förefaller att bli större över tid.”

Alltså,  allt talar för både en ganska omfattande reform av EU-systemet i sej, och en helt annan ambition från svenska makthavare i politik, organisationer och media att dels lära sej hur det funkar nu, och dels bidra till kunskap och debatt bland alla andra.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design