Politik Creeper Politik bloggar

Mångtydiga terrorlagar

fredag 23 december 2011 av Anders Erkéus

EU klagar på domen mot de svenska journalisterna i Etiopien och tycker att deras terroristbegrepp är alltför mångtydigt. I sammanhanget kan det vara på sin plats att titta närmare på vår egen terrorlagstiftning, som baseras på ett EU-direktiv.  Se lagen här.   Det framgår därav att även vår motsvarande lag ger utrymme för ganska vida tolkningar, något som bl.a. lagrådet och advokatsamfundet påpekade vid tillfället. De senare uttryckte djup oro över lagstiftningstekniken och uttryckte till exempel:   “…. gärningar som utförs i avsikt att otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd. Det är fullt möjligt att tänka sig gärningar som uppfyller detta krav, men där det förefaller tveksamt att beteckna dem som terroristbrott.”

bland typerna av sådana brott nämns:

 5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,
 6. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,
 8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,
19. olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1–18.

Det verkar alltså till exempel som om hot att begå skadegörelse för att påverka ett offentligt organ kan vara terrorbrott, det nämns också att finansiering av sådant brott ska räknas in. Vad som tidigare räknats som civil olydnad som trädkrameri eller symboliska inbrott av Greenpeacetyp torde kunna räknas dit, och alltså även att ge pengar till Greenpeace, om makthavare i ett spänt läge vill ha lagstöd för att gripa in hårdare mot politisk aktivism av olika slag än vad som rättssäkerheten tidigare krävde. Man kan hålla med advokatsamfundet om teksamheterna här.

Aktuella konsekvenser ses till exempel nyligen, när finansinspektionen började förhindra penningöverföringar enligt terrorlagens idéer, på ett sätt som hindrar företagsamhet.

Hur har EU det med glashuset när man kastar sina välvilliga stenar?

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design